O sborových aktivitách

Bohoslužby

Bohoslužby jsou ústředním setkáním sboru. Při nich se scházejí všechny generace. Společně zpíváme, modlíme se, naslou­cháme zvěsti Písem svatých, slovu kázání a – nejméně jednou měsíčně – slavíme svatou Večeři Páně. Očekáváme, že budeme navští­veni Boží milostí a posíleni ve víře, naději a lásce. Jsme otevřeným společenstvím, k účasti na bohoslužebném shromáždění zveme všechny lidi. A jsme rádi, když jsou s námi také děti.

Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v 9:30, o svátcích i v jiný čas (což bývá uveřejněno ve sborovém zpravodaji a na našich webových stránkách).

Nedělní škola

Sbor je mezigenerační společenství a jsme rádi, že ve Střešovicích děti mezi sebou máme a že tvoří jeho nepřehlédnutelnou a nepřeslechnutelnou součást. Od těch nejmenších v kočárku až po ty, které už se nad označením děti pohoršují.

Děti přicházejí do sboru v neděli, většinou s rodiči. Bohoslužby začínají pro děti i dospělé společně, po druhé písni děti odcházejí se svými učiteli do nedělní školy. Nedělní škola je část bohoslužeb přizpůsobená věku dětí. Děti zde probírají biblické příběhy, zpívají, kreslí, povídají si, někdy hrají hry. Před koncem bohoslužeb se děti vracejí do shromáždění, vyřizují sboru poslání (biblický verš) pro daný měsíc a zůstávají na společné požehnání.

Biblická setkání v týdnu

Biblická setkání probíhají pravidelně ve školním roce; v době prázdnin setkání neprobíhají.

Biblické hodiny

Na biblických hodinách probíráme text, který je pak následující neděli základem kázání. Biblická hodina trvá skutečně hodinu, bývá při ní písnička, modlitba, četba z Bible, výklad a rozhovor. Zváni jsou dospělí členové i nečlenové všeho věku. Pravidelně se koná ve čtvrtek od 19:00. Přes prázdniny schůzky neprobíhají.

Biblická hodina pro děti

Biblická hodina pro děti (též zvaná „náboženství“) je setkáním dětí od 5 do 12 let. Vytváříme společenství, vztahy otevřenosti, důvěry, přátelství a ohleduplnosti. Seznamujeme děti se základními biblickými příběhy, tématy a osobnostmi jim přiměřenou formou. Zpíváme, hrajeme hry, tvoříme, vyrábíme, stolujeme.

Bliblická hodina pro děti se koná se ve středu od 16:00.

O prázdninách s dětmi jezdíváme na týdenní letní tábor.

Setkávání skupin v týdnu

Konfirmační příprava

Děti starší 12 let řadíme mezi konfirmandy. Konfirmace je církevní slavnost, při níž církev uznává konfirmanda za samostatného věřícího a plnoprávného člena (ač si na výkon všech práv bude ještě muset počkat do 18 let). Při konfirmaci (dosl. „utvrzení“) je konfirmand utvrzen ve víře, v níž byl (většinou v dětském věku) pokřtěn. Součástí konfirmační přípravy je ucelený výklad základů křesťanství. Výklad zahrnuje Bibli, evangelickou věrouku, církevní dějiny a přehled o křesťanských církvích v sou­čas­nosti. Ke schůzkám konfirmandů také patří rozhovor a výchova k samostatnému a kritickému myšlení. Pozornost věnujeme také písni a modlitbě. Konfirmační příprava trvá zpravidla 2 školní roky.

Setkání mládeže

Na setkání mládeže chodívají mladí lidé od 15 let, zpravidla po konfirmaci. Ta ovšem není podmínkou – schůzky mládeže jsou stejně otevřené jako ostatní shromáždění. Mládež si připravuje programy sama, většinou se týkají víry, kultury, společnosti. Farář se schůzek účastní jako odborný konzultant a pastor. Mládež také zpívá a podniká různé herní a umělecké činnosti.

Mládež se schází v úterý od 18:30 a začíná přípravou společné večeře z toho, co kdo přinese. Přes prázdniny schůzky neprobíhají. Mládež se však v té době účastní sborového letního tábora v roli vedoucích, jezdí na různé celocírkevní kurzy a pobyty.

Klub maminek

Malé děti se scházejí spolu s maminkami ve sboru zpravidla každé druhé úterý od 10 hodin v Klubu maminek. Součástí setkání je i krátký biblický program pro malé děti, zpívání, hraní, povídání a někdy i společné jídlo. Termíny setkání najdete v aktuálním programu na našich webových stránkách.

Výtvarná dílna

Jednou za dva týdny se ve středu od 17 hodin scházejí menší děti, většinou i s některým z rodičů. Vyprávíme si biblický příběh, zpíváme a následuje výtvarné tvoření pod vedením Anny Fendrychové. Přijďte se podívat!

Setkání ke správě sboru

Staršovstvo

Staršovstvo je správním orgánem sboru, odpovědným za chod sboru sborovému shromáždění. Staršovstvo tvoří volení zástupci sboru (presbyteři neboli starší) a faráři sboru. Laickým představitelem sboru je kurátor.
Schůze staršovstva se konají zpravidla jednou měsíčně a jsou neveřejné.

Sborové shromáždění

Sborové shromáždění je členskou schůzí sboru. Schází se nejméně jednou ročně. Členové sboru starší 18 let při něm uplatňují své právo účinně rozhodovat o životě sboru. Sborové shromáždění se zabývá vším, čím sbor žije, tedy otázkami duchovními, bohoslužebnými, pastoračními, finančními, opravami a údržbou sborových budov.

Sborové shromáždění volí faráře sboru (na dobu určitou, maximálně na 10 let), volí staršovstvo (na 6 let), schvaluje hospodaření a rozpočet sboru, volí své zástupce do církevních grémií, podává návrhy týkající se seniorátu a celé církve. Sborové shromáždění je veřejné, rozpravy se mohou účastnit i hosté. Zpravidla se koná v návaznosti na nedělní bohoslužby.

-